Història de Crist Rei

EXPOSICIÓ:  PEDRO  BONNÍN  "CUSTOS  DE  SANT  ROC"  (1927-1936)

Parròquia  de  Cristt  Rei   2014  (15-23  NOVEMBRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Concert   del   6 -octubre- 2013

(Coral   de   Ciutadella)

 

 

 

Festa  de  Crist  Rei   2012

ELS   INDIS

HISTÒRIA  DE LA PARRÒQUIA  DE CRIST REI DE MANACOR

Antecedents

A la barriada  de la VILANOVA  Mossèn Joan Aulet Sureda, el mateix que edificà l’església de Fartàritx, volgué edificar un temple dedicat a la  SAGRADA FAMÍLIA. Primera pedra: 8 d’octubre de 1.882. 

         No va acabar-se. L’any 1.893 vingueren el “germans” franciscans de la “misericòrdia” (Germans de Sant Roc), dedicats a l’ensenyança,  canvien el titular per “Sant Roc”  i aprofitaren el que hi havia construït per una església moderna, una escola i una comunitat.

         Quan els germans de Sant Roc s’uniren als de “La Salle”, deixaren tot allò.   Una temporada, se’n cuidaren el “missioners dels Sagrats Cors”…Inclús el Pare Xim  va residir-hi una temporada.

L’any 1.927

Fou destinat, com a “custos”, Mn.Pere Bonnín; L’HORA SANTA, fundada per Mn. Joan Aguiló a l’església de l’Hospital, passà a Sant Roc.

L’Hora Santa que, aleshores, tenia a Manacor una “vitalitat” extraordinària, va ser la “nineta dels ulls” de nou “custos”. A través d’ella,   una coral  d’homes, dirigida per Marc Gelabert, i una d’al.lotes, dirigida per Joana Mora Cubells.

També la joventut de Sant Roc  formà  el primer “Centre de joves de  A.C. de Manacor.

 

CRIST REI

Mn Bonnín, des de 1.936 a 1.942, va estar destinat  a Sant Llorenç, primer de “Regent” i  després d’Ecònom.

Quan tornà a Manacor, endemés de Vicari dels Dolors, el tornaren fer encarregat  de l’Església de Sant Roc.  Des del primer moment, ja va tenir la idea de fer-ne una “església més gran”  i digué que fos la “Parròquia” de la Vilanova  i el Barracar.

 

ERECCIÓ DE PARRÒQUIES NOVES

El 25 de maig de 1.938, el Sr. Arquebisbe-Bisbe, Mn Josep Miralles  havia eregit, a Manacor, 3 parròquies noves, que de moment no funcionaven: Crist Rei (Barracar-Vilanova) Sagrat Cor de  Jesús (Fartàritx)  i Sant Josep  (es Tren i Sa Torre).

Crist Rei i Sant Josep arribaren a funcionar, però Fartàritx  no.

El funcionament, a manera d’experiència, començà l’any 1.951.

 

CONSTRUCCIÓ  DE CRIST REI  (TEMPLE)

PRIMERA PEDRA: 21 octubre 1.945

Arquitecte:  D. José de Oleza  Frater

Mestre d’Obres: D. Martí  Puigrós

Oficials 1ª: D. Pedre Perelló, D. Pedro Galmés,  D. Hilario García

Decorador: Rvd. D. Llorenç Bonnin

Decorador ajudant: Joaquim Fuster

Ebanistes i  fusters:  Germans Martí  (Gaià),  i Maties Oliver Bonet (darrera part de  l'artesonat                                                                                                                                                                                                                          

BENEDICCIÓ: 24 setembre 1.950

Començament del “funcionament” de la Parròquia

i  benedicció campanar:  15  agost  1.951  

ECÒNOMS  I   RECTORS:

-Mn Pere Bonnín  Bonnin

-Mn Pere Suasi Morell

-Mn  Jaume Serra Adrover

– Mn Andreu Genovart Orell

– Mn Ramon Lladó  Rotger

– Mn Jeroni  Lambies Vidal

– i (altre pic, com a Unitat de Pastoral) Mn Andreu Genovart Orell

VICARIS:

Mn Pere Suasi, Llorenç Bonnin, Francisco Caimari, Jaume Serra Adrover, Francesc Suàrez  Riera, Jaume Santandreu, Llorenç  Galmés, Josep Ramon Ortega Fons, Xisco Vicens, Bartomeu Tauler

…………

RECTORATS……………………………………………..OBRES

Mn Per Bonnín Bonnin                                       Construcció Temple

 (+  1.955)                                                                            HORA SANTA

                                                                             “Mares Cristianes”

                                                                             “Filles de Maria”

                                                                          “Acció Catòlica”

Mn Pere Suasi Morell

(1.955-1.966 Rector)                                       Rectoria

                                                                      Escola Parroquial

                                                                      “acabament  artesonat”

Mn Jaume Serra Adrover

(Vicari- 1.966-1.975 Rector)                            Apostolat juvenil

                                                                      Capella Santíssim

                                                                      Campaments

Mn Adreu Genovart

(Rector 1.975-1.983)                                       Escola de Catequistes

                                                                      Club d’Esplai

Mn  Ramon Lladó

(Rector 1.983-1.987)                                       Nova “instal.lació”

                                                                      “elèctrica”

                                                                      Foment d’espiritualitat

                                                                      Ressuscità “els indis”

Mn Jeroni Llambies

(Rector 1.987-2.007)                                       Campaments

                                                                      Moltes Obres:

                                                                      Renovació total de

                                                                      La Rectoria

                                                                      Compra de Ca Na

                                                                      Duran

                                                                      Esplendid “Centre 

                                                                      Parroquial”

Mn Andreu Genovart  (2ª etapa)                       Recolzament de tot

 

 Coses que han “destacat” a la Parròquia de Crist Rei que li han donat una certa  “pecularietat”:  HORA SANTA, present ja abans d’eregir la Parròquia i que mai  ha deixat de celebrar-se

  • LES CORALS: Coral de l’Hora Santa  (dirigida per Marc Gelabert)

      Coral  d’al.lotes (dirigida  per Joana Mora Cubells)

      Escolania “Pueri Cantores” (creada i dirigida per Mn

                                  F. Caimari, Vicari)

      Coral Mixta Parroquial dirigida per Pere Bonnin

 

  • ELS INDIS:  ningú en coneix bé l’origen..  (es parla de 3 “resurreccions”: 1ª  la del Mestre de Pimària, D. Sebastià Perelló, 2ª, en temps del Vicari F. Caimari  i En Joaquin Fuster.  3ª, quan era Rector Mn Ramon Lladó, amb Joaquin Fuster i Na Margalida Socias, i  encara duren…

 

– EL CLUB D’ESPLAI    :mereix   una  història  expressa…

CAMPAMENT    del    Club   d'ESPLAI    (2004)

 

25    ANIVERSARI     DE  L'ESPLAI:

 

FESTES  DE  CRIST  REI   2.014

El  Club  d'ESPLAI   feu  venir  D. Llorenç  Bonnín  en  "GEGANTÓ"

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÒRIA  DE LA PARRÒQUIA DE SANT PAUEsglesia de Sant Josep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– La  història de la Parròquia de sant Pau de Manacor  s’inicia  el 28 de maig  de 1.938, quan  el Dr. Josep Miralles  Sbert,  aleshores   Bisbe de Mallorca, l’erigeix  amb el nom de “Parròquia de Sant  Josep”,  a petició del  primer Rector, Rvd. D. Guillem Pascual  Galmés.
– Es començà per la construcció d’una “església” provisional, per a celebrar els diversos sagraments  i les altres activitats parroquials, en l’Avinguda Salvador Juan, nº 28.  Aquesta petita església s’utilitzà fins l’any 1.945, quan es construí l’actual Església de  Sant Josep, beneïda pel  mateix Bisbe Miralles, el 20 de gener de 1.946.

– A poc a poc, i amb la col.laboració dels fidels, s’adquiriren  les coses necessàries per al bon funcionament de la nova parròquia: un sagrari, una campana, un altar, ornaments, pila baptismal, “estacions del Via-Crucis”, i es  “pintar” l’absis del “presbiteri”,  pintures d’àngels i els quatre Evagelistes que acompanyen la imatge de Sant Josep.
Des del començament, es constatà que el “temple”  era de dimensions massa “petites” per  a les necessitats  i celebracions d’una parròquia, la qual cosa es posà més de manifest quan, l’any 1.956, s’organitzà  la “darrera  Missió”  a Manacor. A Sant Josep, tingueren que usar un “magatzem” col.lindant  per a les “xarles” missionals.

Església de Sant Pau
L’any 1.961, fou nomenat rector de Sant Josep, el Rvd. D. Bartomeu Munar, el qual, veient que l’església de San Josep era “petita” i  hi havia dificultats “insuperables” per la seva ampliació, sol.licità, el 22 d’octubre de 1.963, la construcció d’un nou temple dins la demarcació parroquial, entre els carrers: Menorca i Córcega. Ja,  el 24 de gener de 1.965, fou beneït el nou temple: l’actual església de  Sant Pau.

A  partir d’aquesta data, la Parròquia de Sant Josep comptà amb dos centres de Culte: S. Josep i S. Pau.

Els  Pares  Dominics
El 1.975 és una altra data a destacar en la història de la Parròquia de Sant  Pau, encara  nomenada aleshores: parròquia de sant Josep.
Al 1.975, la parròquia passà a ser “regentada”  pels  Pares Dominics, que vivien a la ciutat de Manacor. El primer dominic  rector fou Fr. Manuel Gutiérrez Bandera
Aquesta nova situació portà  una nova demarcació parroquial perquè  l’església conventual de Sant Vicenç Ferrer, el convent  i els carrers veïnats formassin part de la Parròquia de Sant Josep, que tingué trres centres de Culte: Convent de Sant Vicenç Ferrer, Església de sant Pau  i Església de Sant Josep.
Aquesta situació duraria fins al 1.998,  any  en que per un decret del Sr. Bisbe, D. Teodor Úbeda, a petició dels Pares Dominics i del Consell Parroquial, es canviaria el nom de “parròquia de sant Josep”  per el de  “Parròquia de Sant Pau”
L’any 2.000, es dugueren a terme unes quantes “reformes”:  construcció de cinc sales per catequesi, despatx parroquial   i   reforma de la façana.
Durant els anys que els Pares Dominics  han regentat la Parròquia,  han estat Rectors, el P. Gabriel Bauçà,  P.Ramón Cabedo, P. Antoni  Miró, P. Juan José Llamedo, i P. Salvador Serralta.

L’any  2.002, els “dominics”  deixaren Manacor…La parròquia retornà a l’anterior demarcació, i fou rector, durant 6 anys, el Rvd. Josep   Adrover Vallbona, fins a l’erecció de la  Unitat de Pastoral, formada per les tr

 

 

 

 

 

 

Festa  de  Crist  Rei  2012

 

 

Festa    de   Crist   Rei     2013

 

Requiem    SEBASTIANI

Estrenat   a   Crist   Rei  (Festa    TOTS-SANTS     2013)