Història Sant Pau

 

HISTÒRIA  DE LA PARRÒQUIA DE SANT PAU

 

Esglesia de Sant Josep

– La  història de la Parròquia de sant Pau de Manacor  s’inicia  el 28 de maig  de 1.938, quan  el Dr. Josep Miralles  Sbert,  aleshores   Bisbe de Mallorca, l’erigeix  amb el nom de “Parròquia de Sant  Josep”,  a petició del  primer Rector, Rvd. D. Guillem Pascual  Galmés.

– Es començà per la construcció d’una “església” provisional, per a celebrar els diversos sagraments  i les altres activitats parroquials, en l’Avinguda Salvador Juan, nº 28.  Aquesta petita església s’utilitzà fins l’any 1.945, quan es construí l’actual Església de  Sant Josep, beneïda pel  mateix Bisbe Miralles, el 20 de gener de 1.946.

 

– A poc a poc, i amb la col.laboració dels fidels, s’adquiriren  les coses necessàries per al bon funcionament de la nova parròquia: un sagrari, una campana, un altar, ornaments, pila baptismal, “estacions del Via-Crucis”, i es  “pintar” l’absis del “presbiteri”,  pintures d’àngels i els quatre Evagelistes que acompanyen la imatge de Sant Josep.

Des del començament, es constatà que el “temple”  era de dimensions massa “petites” per  a les necessitats  i celebracions d’una parròquia, la qual cosa es posà més de manifest quan, l’any 1.956, s’organitzà  la “darrera  Missió”  a Manacor. A Sant Josep, tingueren que usar un “magatzem” col.lindant  per a les “xarles” missionals.

 

Església de Sant Pau

L’any 1.961, fou nomenat rector de Sant Josep, el Rvd. D. Bartomeu Munar, el qual, veient que l’església de San Josep era “petita” i  hi havia dificultats “insuperables” per la seva ampliació, sol.licità, el 22 d’octubre de 1.963, la construcció d’un nou temple dins la demarcació parroquial, entre els carrers: Menorca i Córcega. Ja,  el 24 de gener de 1.965, fou beneït el nou temple: l’actual església de  Sant Pau.

A  partir d’aquesta data, la Parròquia de Sant Josep comptà amb dos centres de Culte: S. Josep i S. Pau.

 

 

Els  Pares  Dominics

El 1.975 és una altra data a destacar en la història de la Parròquia de Sant  Pau, encara  nomenada aleshores: parròquia de sant Josep. 

Al 1.975, la parròquia passà a ser “regentada”  pels  Pares Dominics, que vivien a la ciutat de Manacor. El primer dominic  rector fou Fr. Manuel Gutiérrez Bandera

Aquesta nova situació portà  una nova demarcació parroquial perquè  l’església conventual de Sant Vicenç Ferrer, el convent  i els carrers veïnats formassin part de la Parròquia de Sant Josep, que tingué trres centres de Culte: Convent de Sant Vicenç Ferrer, Església de sant Pau  i Església de Sant Josep.

Aquesta situació duraria fins al 1.998,  any  en que per un decret del Sr. Bisbe, D. Teodor Úbeda, a petició dels Pares Dominics i del Consell Parroquial, es canviaria el nom de “parròquia de sant Josep”  per el de  “Parròquia de Sant Pau”

L’any 2.000, es dugueren a terme unes quantes “reformes”:  construcció de cinc sales per catequesi, despatx parroquial   i   reforma de la façana.

Durant els anys que els Pares Dominics  han regentat la Parròquia,  han estat Rectors, el P. Gabriel Bauçà,  P.Ramón Cabedo, P. Antoni  Miró, P. Juan José Llamedo, i P. Salvador Serralta.

 

L’any  2.002, els “dominics”  deixaren Manacor…La parròquia retornà a l’anterior demarcació, i fou rector, durant 6 anys, el Rvd. Josep   Adrover Vallbona, fins a l’erecció de la  Unitat de Pastoral, formada per les tres Parròquies

 

 

L'ANY 2014  ES  REFORMÀ   EL  "PRESBITERI"  DE  L'ESGLÉSIA  DE  SANT  PAU: