TERCER DIUMENGE

25    GENER:   FESTA    DE    CONVERSIÓ   DE   SANT    PAU

         

 

 

 

 

19'30   hores.-  CELEBRACIÓ    SOLEMNE    A     LA     PARRÒQUIA    DE   "SANT    PAU"

 

TEMPS     DURANT   L'ANY

 

   

ALGUNA COSA NOVA I BONA

José Antonio Pagola.

El primer escriptor que va recollir l’actuació i el missatge de Jesús ho va resumir tot dient que Jesús proclamava la “Bona Notícia de Déu”. Més tard, els altres evangelistes empren el mateix terme grec (euanggelion) i expressen la mateixa convicció: en el Déu anunciat per Jesús la gent hi trobava alguna cosa “nova” i “bona”.

Hi ha encara en aquest Evangeli alguna cosa que pugui ser llegida, enmig de la nostra societat indiferent i descreguda, com una cosa nova i bona per a l’home i la dona dels nostres dies? Alguna cosa que es pugui trobar en el Déu anunciat per Jesús i que no proporciona fàcilment la ciència, la tècnica o el progrés? Com és possible viure la fe en Déu en els nostres dies?

A l’Evangeli de Jesús els creients ens trobem amb un Déu des del qual podem sentir i viure la vida com un regal que té el seu origen en el misteri últim de la realitat que és Amor. Per a mi és bo no sentir-me sol i perdut en l’existència, ni en mans del destí o de l’atzar. Tinc Algú a qui puc agrair la vida.

A l’Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que, malgrat la nostra mala traça, ens dóna força per defensar la nostra llibertat sense acabar esclaus de qualsevol ídol, per no viure sempre a mitges ni ser uns “vividors”, per anar aprenent formes noves i més humanes de treballar i de gaudir, de patir i d’estimar. Per a mi és bo poder comptar amb la força de la meva petita fe en aquest Déu.

A l’Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que desperta la nostra responsabilitat per no desentendre’ns dels altres. No podrem fer grans coses, però sabem que hem de contribuir a una vida més digna i més feliç per a tothom pensant sobretot en els més necessitats i indefensos. Per a mi és bo creure en un Déu que em pregunta sovint què faig pels meus germans.

A l’Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que ens ajuda a entreveure que el mal, la injustícia i la mort no tenen l’última paraula. Un dia tot el que aquí no ha pogut ser, el que ha quedat a mitges, els nostres anhels més grans i els nostres desitjos més íntims assoliran en Déu la seva plenitud. A mi em fa ben viure i esperar la meva mort amb aquesta confiança.

Certament, cadascú de nosaltres ha de decidir com vol viure i com vol morir. Cadascú ha d’escoltar la seva pròpia veritat. Per a mi no és el mateix creure en Déu que no creure-hi. A mi em fa bé poder fer el meu recorregut per aquest món sentint-me acollit, enfortit, perdonat i salvat pel Déu revelat en  Jesús.

 

    

Algo nuevo y bueno

El primer escritor que recogió la actuación y el mensaje de Jesús lo resumió todo diciendo que Jesús proclamaba la “Buena Noticia de Dios”. Más tarde, los demás evangelistas emplean el mismo término griego (euanggelion) y expresan la misma convicción: en el Dios anunciado por Jesús las gentes encontraban algo “nuevo” y “bueno”. ¿Hay todavía en ese Evangelio algo que pueda ser leído, en medio de nuestra sociedad   indiferente y descreída, como algo nuevo y bueno para el hombre y la mujer de nuestros días? ¿Algo que se pueda encontrar en el Dios anunciado por Jesús y que no proporciona fácilmente la ciencia, la técnica o el progreso? ¿Cómo es posible vivir la fe en Dios en nuestros días?

En el Evangelio de Jesús los creyentes nos encontramos con un Dios desde el que podemos sentir y vivir la vida como un regalo que tiene su origen en el misterio último de la realidad que es Amor. Para mí es bueno no sentirme solo y perdido en la existencia, ni en manos del destino o el azar. Tengo a Alguien a quien puedo agradecer la vida.

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que, a pesar de nuestras torpezas, nos da fuerza para defender nuestra libertad sin terminar esclavos de cualquier ídolo; para no vivir siempre a medias ni ser unos “vividores”; para ir aprendiendo formas nuevas y más humanas de trabajar y de disfrutar, de sufrir y de amar. Para mí es bueno poder contar con la fuerza de mi pequeña fe en ese Dios.

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que despierta nuestra responsabilidad para no desentendernos de los demás. No podremos hacer grandes cosas, pero sabemos que hemos de contribuir a una vida más digna y más dichosa para todos pensando sobre todo en los más necesitados e indefensos. Para mí es bueno creer en un Dios que me pregunta con frecuencia qué hago por mis hermanos.

En el Evangelio de Jesús nos encontramos con un Dios que nos ayuda a entrever que el mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. Un día todo lo que aquí no ha podido ser, lo que ha quedado a medias, nuestros anhelos más grandes y nuestros deseos más íntimos alcanzarán en Dios su plenitud. A mi me hace bien vivir y esperar mi muerte con esta confianza.

Ciertamente, cada uno de nosotros tiene que decidir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Cada uno ha de escuchar su propia verdad. Para mí no es lo mismo creer en Dios que no creer. A mí me hace bien poder hacer mi recorrido por este mundo sintiéndome acogido, fortalecido, perdonado y salvado por el Dios revelado en Jesús.

José Antonio Pagola

 

 

Esta entrada fue publicada en Comunicacions Generals. Guarda el enlace permanente.